Tên miền baophapluat.com.vn đã hết hạn sử dụng, đang bị tạm ngừng.
Để được sử dụng tên miền tiếp, chủ thể tên miền cần liên hệ với Nhà đăng ký để nộp phí duy trì. Quá thời hạn theo quy định nếu chưa nộp phí duy trì tiếp, tên miền sẽ bị thu hồi và giải phóng sang trạng thái tự do cho các chủ thể khác đăng ký.
Tra cứu thêm thông tin chi tiết về tên miền tại http://whois.vn.


Domain name baophapluat.com.vn is expired, and now is suspended.
For restoring this domain name, the owner has to contact with the current registrar to renew it. Exceeds the deadline for renewal, this domain name will be withdrawed and change to available status.
For more information, please refer at http://whois.vn.


Các nhà đăng ký tên miền ".VN"